PsihoFam

PsihoFam

Click aici!

Programare online

  psihofam@yahoo.com

  0751 804 977

  Str. Vanatori, nr. 24C 

  Sebeș, Alba

Politica de confidențialitate

  Str. Vanatori, nr. 24C 

  Sebeș, Alba

PsihoFam oferă servicii dedicate sănătății mentale atât în rândul copiilor, cât și al adulților.

 

Localizare

TELEFON

Email

l

l

Contact 

  0751 804 977

  psihofam@yahoo.com

PsihoFam

Politica de cookies

PsihoFam            Politica de confidențialitate

0751 804 977

Programare online

   Str. Vanatori, nr. 24C

   Sebeș, Alba

Luni - Vineri: 16:30 - 20:30   

Program:

TELEFON

aici

1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre PsihoFam.

 

PsihoFam înregistrează datele cu caracter personal pe care le introduceți în formularul de contact pentru programări precum și în momenul în care solicitați servicii oferite de PsihoFam.

 

Datele personale solicitate sunt utilizate pentru a vă putea informa despre serviciile noastre, oferte promoționale, informații utile și evenimente, soluționarea unor cereri speciale, întrebări și comunicarea unor eventuale reclamații.

 

În cazul vizitatorilor site-ului, în cazul în care accesați și/ sau utilizați site-ul, următoarele categorii de date cu caracter personal ar putea fi prelucrate:

  • în cazul informatiilor furnizate prin intermediul site-ului, categoriile de date cu Caracter Personal colectate pot fi diferite (de ex. sex, vârsta, condiţii de muncă, istoric de boli în familie, obiceiuri/ preferinţe). 

  • în cazul completării formularelor de sugestii, solicitării de informaţii suplimentare, completării formularului de contact şi/ sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

  • În cazul înscrierii la evenimente online și/ sau offline: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, profesie, specializare. 

 

Datele sunt stocate, prelucrate și transmise de catre PsihoFam cu respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

PsihoFam vă asigură că datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate în siguranță, iar transmiterea lor către terți nu se va face fără acordul dumneavoastră în prealabil, și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora.

 

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web www.psihofam.ro  vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către  PsihoFam , atât manual cat și automat, în scopul de a fi contactat de noi  cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – RGPD.

 

Daca nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul www.psihofam.ro

 

În momentul completării formularelor disponibile pe www.psihofam.ro, PsihoFam va colecta date cu caracter personal, oferind informații cu privire la scopul colectării fiecarei date personale ce se solicită.

 

PsihoFam poate primi, de asemeneaza, și înregistra, pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încat acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însă un impact negativ asupra navigării dumneavoastră pe site-urile PsihoFam. Politica PsihoFam referitoare la cookie-uri poate fi consultată        .

 

 

2. Drepturile dumneavoastră

 

PsihoFam, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), și anume:

  • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informașii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

  • Dreptul la portabilitatea datelor  – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  • Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

  • Dreptul la rectificare  – corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)  – dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fătă întarzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțămantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. PsihoFam asigură respectarea drepturilor persoanelor vizate, astfel cum sunt acestea prevăzute la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv  dreptul la informare (art. 13 si art. 14), dreptul de acces (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16) dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat” – art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 -), dreptul la opozitie (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 si dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.psihofam.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteti adresa la adresa de email: psihofam@yahoo.com.

 

3. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

 

PsihoFam nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele PsihoFam sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a PsihoFam sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia.

 

PsihoFam a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

 

PsihoFam, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzatoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

 

Totodată, PsihoFam acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor  doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

 

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.psihofam.ro sunt reținute pe o perioadă de 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informați cu privire la perioada de retenție.

 

4. Modificări ale politicii de confidențialitate

 

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, PsihoFam va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

 

Dacă aveți întrebari cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail., la adresa: psihofam@yahoo.com.

 

5. Informații privind Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

 

În masura  în care considerați că drepturile dumneavoastră prevazute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro